Trzy kolejne sukcesy naszej Kancelarii w sprawach frankowych!

Do sądów w całym kraju wciąż wpływa olbrzymia ilość pozwów, dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich. W tzw. sprawach frankowych nadal jednak istnieje mnóstwo niewiadomych i rozbieżnych interpretacji, które rozstrzygane są przez każdego sędziego we własnym zakresie. Dlatego część orzeczeń jest przychylna kredytobiorcom. Jednak są i takie, które uznają racje banków.

W tej sytuacji możemy pochwalić się kolejnymi sukcesami naszej Kancelarii, osiągniętymi przez r. pr. Renatę Górną, specjalizującą się m. in. właśnie w złożonej problematyce tzw. „kredytów frankowych”.

  1. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29 marca 2023 r. sygn. akt I ACa 1122/21

Sąd oddalił apelację PKO BP S.A. i  utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, który wyrokiem z dnia 16 czerwca 2021 r. sygn. akt I C 2193/17 pozbawił w całości wykonalności tytułu wykonawczego – Bankowego Tytułu Egzekucyjnego wystawionego przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółkę Akcyjną w Warszawie przeciwko Kredytobiorcom. Sąd Apelacyjny podzielił stanowisko Sądu Okręgowego, że zawarta pomiędzy stronami umowa kredytu denominowanego do CHF jest nieważna. Tym samym udało sie zapobiec licytacji nieruchomości sfinansowanej przedmiotowym kredytem.

2. Wyrok  Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 27 marca 2023 r. sygn. akt  I C 1257/21

Sąd Okręgowy w Katowicach w pkt 1 wyroku ustalił nieważność Umowy kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny, zawartej z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. i na tej podstawie w pkt 2 wyroku zasądził od Banku na rzecz Kredytobiorców kwotę 151 273,85 zł oraz kwotę 57 870,57 CHF z ustawowymi odsetkami od dnia 1 września 2021 r. oraz w pkt 3 wyroku zasądził zwrot kosztów okołokredytowych w kwocie 4500,05 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 13 lutego 2023 r.,a  w pkt 4 wyroku nakazał pozwanemu PKO BP S.A. aby wydał na rzecz powodów weksel własny in blanco wraz z deklaracją wystawcy weksla dla PZU SA i PKO BP SA.

3. Wyrok Sądu Rejonowego w Ostródzie z dnia 29 marca 2023 r. sygn. akt I C 988/21

W pkt 1 wyroku Sąd stwierdził nieważność umowy kredytowej zawartej z Bankiem Millennium S.A.

W pkt 2 wyroku Sąd zasądził od Banku na rzecz Kredytobiorców kwotę 69.194,13 zł  z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 20 kwietnia 2021 r. roku do dnia zapłaty,

W pkt 3 Sąd zasądził od Banku na rzecz Kredytobiorców kwotę  1.000 zł  prowizji za udzielenie kredytu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 20 kwietnia 2021 r. roku do dnia zapłaty.